Rot- och rutarbete

 
 

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

 
 
 

Till trädgårdsarbete som ger dig rätt till rutavdrag räknas enklare, normalt återkommande trädgårdsarbete. Arbetet ska göras i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och det ska inte kräva några specialkunskaper.

Här nedan har du exempel på arbete som ger rätt till rutavdrag:

 • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
 • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
 • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

Här nedan har du exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:

 • planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning, röjning av sly eller anläggning av gräsmatta,
 • anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.

Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016

 
 

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.

Följande förändringar har beslutats

 • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
 • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.  
 • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
 • Rutavdrag för matlagning slopas.

Avdrag på arbetskostnad för rotarbeten sänks

Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

Om du till exempel har fakturerat 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr. Detta gäller för de rotarbeten som din köpare betalar den 1 januari 2016 eller senare. 

Sänkt tak för rutavdrag

Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, det vill säga före ingången av det år de betalar för tjänsterna, kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år. Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

Enklare städ- eller rengöringsarbeten

Enligt de nya reglerna kan du endast göra rutavdrag för enklare städ- eller rengöringsarbete samt för flyttstädning. Med enklare städtjänster menas städning och rengöring av vardaglig karaktär som varken kräver specialistutbildning eller mer avancerad utrustning. Grovstädning med golvboningsmaskin och rengöring av inomhus- eller utomhuspool räknas inte som enklare städarbete och ger därmed inte längre rätt till rutavdrag.

Matlagning slopas

Matlagning som betalas efter den 1 januari 2016 ger inte rätt till rutavdrag. Detta gäller även catering.  En barnvakt kan dock laga mat till barnen i samband med barnpassning om det kan anses utgöra en normalt förekommande arbetsuppgift för en barnvakt och som normalt utförs av hushållet själva. Enklare matlagning i ringa omfattning som sker i samband med personlig omsorg och som är kopplad till omsorgen kan också ge rutavdrag efter 1 januari 2016.

Nedan redovisas vad du får göra rutavdrag för respektive inte får göra rutavdrag för.

A
 
ALTAN — RENGÖRING
Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.
 
B
 
BARNPASSNING
Skattereduktion medges för

 • barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden
 • lämning och hämtning vid förskola, grundskola, fritidsaktiviteter eller liknande.

Som ett led i barnpassningen får barnvakten hjälpa barnet med läxor och annat skolarbete. Läxläsningen får dock endast utgöra en ringa del, det vill säga 10 procent, av barnpassningen vid varje enskilt tillfälle. En barnvakt kan även laga mat till barnen om det kan anses vara en normalt förekommande arbetsuppgift för en barnvakt och en uppgift som vanligtvis utförs av hushållet själva.

Skattereduktion medges inte för

 • exempelvis privatlärare, tränare eller liknande  
 • arrangemang av barnkalas och andra liknande aktiviteter.

Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG
Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för rot- och rutarbete.
 
BIDRAG
Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion.

BORTFORSLING

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial. Som bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte med mera)  transporteras bort från bostaden.

BOSTAD I UTLANDET
Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för rot- och rutarbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

C

CATERING

Catering ger inte rätt till rutavdrag. Inte heller det arbete som cateringfirman utför i bostaden i samband med leverans av mat exempelvis dukning, servering, diskning och undanplockning ger rätt till rutavdrag. Kostnad för avhämtning eller leverans av mat ger inte rätt till rutavdrag.

D
 
DJURPASSNING
Djurpassning ger inte rätt till skattereduktion.

DÖDSBO
Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger dock inte rätt till skattereduktion.

E
 
EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
I EES ingår samtliga EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein. Rutarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde är obegränsat skattskyldig i Sverige och har skatt att betala.

F
 
FLYTTA
Skattereduktion för rutarbete medges inte för kostnader som avser flytthjälp. Det är endast kostnaden för flyttstädning som ger rätt till skattereduktion.

FLYTTSTÄDNING
Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden ger rätt till rutavdrag.

FÖNSTERPUTSNING
Fönsterputsning som utförs i bostaden ger rätt till rutavdrag.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL
Rot- och rutarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion.

G
 
GARDINER
Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden.  

GRÄSMATTA
Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion. Installation, service eller reparation av gräsklippare eller robotgräsklippare och dess anläggning ger inte rätt till skattereduktion.

H

HEMKÖRNING AV MAT
Hemkörning av mat är att jämställa med en transporttjänst och ger därför inte rätt till skattereduktion.
 
HYRESRÄTT
Rutarbete i hyresrätt ger rätt till skattereduktion.

HÄMTNING AV BARN PÅ FÖRSKOLA
Kostnad för hämtning och lämning av barn på förskola, fritids, skola eller fritidsaktivitet som sker med taxi eller annat transportmedel ger inte rätt till skattereduktion. Sker hämtningen som en del av barnpassningen i hemmet kan arbetskostnaden för ledsagaren ingå i barnpassningen.

K
 
KEMTVÄTT
Kemtvätt ger inte rätt till skattereduktion.

KOMMUN
Rot- och rutarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Rot-och rutarbeten som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.

Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.
 
L

LÄXHJÄLP

Riksdagen har fattat beslut om att skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas. De nya reglerna gäller för arbete som utförs från och med den 1 augusti 2015.

Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.MATLAGNING
Riksdagen har fattat beslut om att slopa den särskilda bestämmelsen om rutavdrag för matlagning. De nya reglerna gäller för arbete som betalas från och med den 1 januari 2016.

MATSILVER
Putsning av matsilver ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs i bostaden.

MOSSBEKÄMPNING
Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion.

N
 
NATTVAK
Skattereduktion kan medges för nattvak förutsatt att det arbete som utförs under nattvaket är hjälparbete av personlig art som exempelvis hjälp med skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Skattereduktion kan även medges om arbetet innebär att se till den omsorgsbehövandes säkerhet, exempelvis förhindra att en förvirrad person lämnar bostaden utan att ha förmågan att själv hitta hem.
 
Skattereduktion medges däremot inte om arbetet omfattar hälso- och sjukvård. Det innebär att om en person anlitar någon för att vaka över honom eller henne av medicinska skäl, exempelvis för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser kan skattereduktion inte medges.
 
Skattereduktion medges inte om den omsorgsbehövande har fått statlig eller kommunala bidrag för aktuell omsorg.

NÄRINGSBOSTAD
En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.

P

PERSONLIG OMSORG

Rutavdrag medges för arbete med omsorg och tillsyn av en person i, eller i nära anslutning till, bostaden eller vid promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller liknande ärenden.

Skattereduktion medges för hjälp med

 • skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, enklare matlagning och liknande personliga bestyr. 
 • att betala räkningar, handla mat tillsammans med personen och högläsning.

Skattereduktion medges inte för arbete inom hälso-och sjukvård och som utförs av någon som har legitimation inom yrket såsom sjuksköterska, läkare, sjukgymnast eller naprapat.


POOLRENGÖRING
Se städarbete

S

 

SEPTIKTANK
Tömning och rengöring av septiktank ger inte rätt till skattereduktion.

SJUKVÅRD
Sjukvård ger inte rätt till skattereduktion. 

SNÖSKOTTNING
Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar. Skattereduktion medges inte för snöskottning eller andra arbeten som utförs på samfälligheter exempelvis snöröjning av garagelänga.  

STUBBFRÄSNING
Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.

STÄDARBETE
Rutavdrag godkänns för enklare städ-eller rengöringsarbete som utförs i köparens bostad. Till detta räknas arbete av vardaglig karaktär som inte kräver specialstutbilning eller mer avancerad städutrustning till exempel dammsugning, dammtorkning, diskning eller fönsterputsning.

Grovstädning och poolrengöring räknas inte som enklare städ-eller rengöringsarbete och ger därmed inte rätt till rutavdrag. Rutavdrag medges för flytt-och inflyttningsstädning, däremot inte för flyttkostnader.

STÄDNING - BYGGSTÄDNING
Byggstädning ger rätt till skattereduktion.

STÄDNING - ORGANISERA OM HEMMILJÖN
Arbete med att organisera ett hem kräver mer specialistkunskaper än vanlig återkommande städning, även om resultatet av en omorganiserad och strukturerad hemmiljö kan medföra att det ser mer städat ut. Utgift för företag som hjälper till med att organisera och strukturera hemmiljön medför därför inte, enligt Skatteverkets uppfattning, rätt till skattereduktion.

STÄDROBOT
Hyra av städrobot ger inte rätt till skattereduktion.
 
T
 

TAKTVÄTT
Taktvätt ger inte rätt till rutavdrag, men ger rätt till rotavdrag

TILLSYN AV HUS
Skattereduktion medges inte för tillsyn av hus, till exempel att kontrollera värmen,  att fönster och dörrar är stängda eller se om skador har inträffat på grund av väder och vind eller inbrott med mera.

TRÄD
Skattereduktion medges inte för plantering av träd, trädbeskärning eller trädfällning.

TVÄTT
Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till skattereduktion.